Tietosuoja

Olemme sitoutuneet korkeatasoiseen henkilötietosuojaan

Metsä Group on sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä sekä hyvää henkilötietojen käsittelytapaa omistajiensa, asiakkaidensa, toimittajiensa, työntekijöidensä, työnhakijoidensa ja muiden sidosryhmiensä henkilötietojen käsittelyssä. Vaadimme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

Metsä Group pitää yksityisyyttäsi tärkeänä. Tällä verkkosivustolla on yleistietoa siitä, miten Metsä Group kerää, käyttää ja suojaa henkilötietojasi. Lisäksi sivustolla on tietoa yksityisyyteen liittyvistä oikeuksistasi ja niiden käytöstä.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti.

Keräämme henkilötietoja, joita työnantajasi antaa meille yhteistyösuhteeseemme liittyen tai joita annat meille itse esimerkiksi silloin, kun tilaat meiltä markkinointimateriaalia, uutiskirjeitä tai muita aineistoja tai ilmoittaudut tapahtumiin tai osallistut kilpailuihin. Keräämämme tiedot vaihtelevat sen mukaan, oletko omistajamme, asiakkaamme, toimittajamme tai muun sidosryhmämme jäsen. Useimmissa tapauksissa keräämiimme henkilötietoihin kuuluvat ainakin nimi, osoite, sähköpostiosoite, kielivalinta, ammattinimike ja yhteistyösuhteen luonne.

Joissakin tapauksissa henkilötietosi on kerätty tiedoista, jotka on saatu muista lähteistä, kuten viranomaisilta, julkisista hakukoneista, toimialakohtaisista uutiskirjeistä, sosiaalisesta mediasta tai työnantajasi verkkosivustolta.

Miten käsittelemme henkilötietoja?

Käytämme keräämiämme henkilötietoja liiketoimintaan ja sen kehittämiseen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa sekä uutiskirjeiden, markkinointimateriaalin ja tapahtumakutsujen lähettämiseen ja muihin laillisiin tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarkemmin tältä sivustolta löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Emme myy, jaa tai muuten luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin antaa tietoja palveluntarjoajillemme tai muille toimittajillemme esimerkiksi IT-, markkinointi- ja muiden palvelujen tuottamiseen. Henkilötietojasi saavat käyttää vain omat ja palveluntarjoajiemme työntekijät, jotka tarvitsevat niitä työssään.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä oikeus saada niistä kopio. Lisäksi sinulla on oikeus saada virheelliset henkilötietosi korjatuksi ja pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Tietyissä tilanteissa voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja siirtää henkilötietosi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli vastustat henkilötietojesi käsittelyä tai pyydät tietojen poistoa, seurauksena voi olla, että yhteistyösuhteemme ei voi jatkua entisellään. Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä tältä sivustolta löytyvän yhteydenottolomakkeen ja toimittamalla sen meille lomakkeesta löytyvää ohjeistusta noudattaen. Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet ja metsänomistajat voivat tehdä tietopyynnön myös Metsäverkon Asiakastiedot –osiossa osoitteessa www.metsaverkko.fi.

Jos olet tyytymätön tapaamme käsitellä henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä asiasta ilmoitus Suomen tietosuojaviranomaisille.


Tietosuojaseloste

Metsä Forest

Päivitetty 20.06.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, kuinka Metsäliitto Osuuskunta käsittelee asiakkaidensa ja jäsentensä henkilötietoja. Voimme päivittää tietosuojaselostetta, ja ajantasainen versio tietosuojaselosteesta löytyy verkkosivuiltamme.

1. Rekisterinpitäjä

Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Forest, Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Suomi

Metsä Forest on Metsäliitto Osuuskunnan aputoiminimi

2. Yhteyshenkilö

Metsäliitto Osuuskunnan asiakaspalveluryhmä
Puh. +358 10 7770
Email: jasenpalvelut@metsagroup.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröityjä henkilöitä ovat Metsäliitto Osuuskunnan puunhankinta-, metsä- ja luonnonhoitopalveluiden potentiaaliset tai olemassa olevat asiakkaat sekä jäsenet. Henkilötietoja käsitellään sähköiseen asiointiin, puukauppoihin ja metsäpalveluihin liittyvien toimenpiteiden, osuussijoitusten, maksujen suorittamisen, laskutuksen, perinnän ja luottotietojen tarkistuksen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja käsitellään henkilön omien yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, asiakkaan tunnistamisen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, laadunhallinnan, raportoinnin, markkinoinnin ja sen kohdentamisen sekä muiden jäsenyyden / asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Metsäliitto Osuuskunta saa metsänomistajien yhteystietoja myös Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Metsäliitto Osuuskunta käyttää näitä yhteystietoja metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin (postitse lähetettävät markkinointikirjeet ja puhelinmarkkinointi).

Oikeusperusteemme henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle on 1) oikeutettu etu, joka perustuu asiakassuhteeseen tai potentiaaliseen asiakkuuteen (esim. jäsenyys, puukauppa tai metsäpalvelutilaus), tai suoramarkkinointiin Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä saaduille kontakteille, 2) suostumus, 3) puukauppa-/metsäpalvelusopimuksen täytäntöön paneminen tai 4) lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä saatavat metsänomistajan perustiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoitteet, puhelinnumero
 • Asiointikieli
 • Metsänomistajan metsän sijaintikunta ja metsän pinta-alaluokka

Eri yhteydenottokanavien kautta saadut potentiaalisten asiakkaiden perustiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Mahdolliset kiinteistöön liittyvät tiedot tarjouksen laatimiseksi

Jäsenen ja asiakkaan perustiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika tai henkilötunnus
 • Osoitteet, puhelinnumero
 • Y-tunnus
 • Kielitunnus
 • Jäseneksi liittymispäivä ja eroamispäivä
 • Jäsen-/asiakasnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Jäsenen/asiakkaan Metsäliitto Osuuskunnan yhteyshenkilö
 • Jäsenen/asiakkaan valtuuttamat henkilöt
 • Asuinkunta ja poikkeava vaalikunta
 • Mahdollinen hallinto-organisaatio (tieto piiritoimikuntaan, edustajistoon, hallintoneuvostoon tai hallitukseen kuulumisesta)
 • Jäsenen osuudet ja osuuspääomien korkotiedot
 • Metsänomistajaryhmä ja verotustiedot
 • Pankkitiedot
 • Kiinteistötiedot
 • Tiedot markkinointisuostumuksista ja -kielloista
 • Mikäli henkilö kuollut, tieto tapahtuneesta
 • Metsävaratiedot
 • Mahdollinen edunvalvontatieto
 • Konferenssi- ja kokouspyynnöt sekä -toiveet

Muut jäsenen/asiakkaan toiminnan perusteella syntyvät tiedot:

 • Asiakastasot ja -ryhmät
 • Myynti-, osto-, korjuu-, kuljetus-, metsänhoito, osuussijoitustapahtumat
 • Tilausvahvistukset
 • Maksutapahtumat ja luottotiedot
 • Puutavaran mittaustiedot
 • Kontakti-/keskusteluhistoria
 • Bonustiedot
 • Kirjautumiset Metsäverkko -palveluun ja siellä suoritetut tapahtumat
 • Metsäverokirjanpito
 • Sisäiset tarkastustulokset metsäoperaatioiden laadusta
 • Ajoura- ja maanmuokkaustiedot
 • Metsävaratietoon liitetyt valokuvat
 • Tarjouspyyntö- ja tarjoustapahtumat
 • Markkinointitapahtumat
 • Asiakastyytyväisyyskyselyn tiedot

Palvelun tai verkkosivuston tms. käytön yhteydessä kerätyt henkilötiedot, kuten:

 • Palvelun/verkkosivun käyttö
 • Laitetiedot
 • Lokitiedot
 • IP-osoite
 • Evästeet sekä muut vastaavat teknologiat

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsen- ja asiakasrekisterin tiedot saadaan pääasiassa henkilöltä itseltään tai niitä kerätään puukauppojen sekä muiden jäsen- ja asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä tai henkilön rekisteröityessä Metsäliitto Osuuskunnan tarjoamiin sähköisiin palveluihin. Lisäksi tietoja saadaan julkisista tietolähteistä (mm. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä saatavat henkilötiedot tai muilta yhteistyökumppaneilta saatavat puhelinnumerot, kiinteistörekisteritiedot ja luottotiedot). Tietoja voidaan päivittää väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista luotettavana pidettävistä ulkoisista tietolähteistä. Metsäkeskus luovuttaa Metsäliitto Osuuskunnalle tietoja mm. uusista metsänomistajista, metsävaratiedoista ja toimenpide-ehdotuksista voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Metsäliitto Osuuskunta voi luovuttaa tarvittaessa henkilötietojasi metsäsertifiointien yhteydessä sertifiointijärjestelmien edustajille (PEFC-sertifioinnin osalta Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle, KMY:lle, sekä FSC-sertifioinnin osalta FSC Suomelle). Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa siinä määrin kuin se on tarpeen soveltuvan lainsäädännön, oikeudenkäynnin tai täytäntöönpanokelpoisen viranomaispyynnön noudattamiseksi.

Metsäliitto Osuuskunta voi käyttää ulkoisia palveluntarjoajia. Tällaiset palveluntarjoajat ja niiden mahdolliset alihankkijat toimivat Metsäliitto Osuuskunnan henkilötietojen käsittelijöinä, ja ne käsittelevät henkilötietoja ainoastaan palvelun tarjoamiseksi Metsäliitto Osuuskunnalle sen puolesta ja lukuun. Palveluntarjoajilla ei ole itsenäistä käyttöoikeutta henkilötietoihin.

Henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti EU/ETA-alueella, mutta niitä voidaan käsitellä myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Metsäliitto Osuuskunta siirtää henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle  ainoastaan, mikäli siihen on jokin alla kuvatuista, lainmukaisista perusteista:

 • Euroopan komissio katsoo, että vastaanottajamaa tarjoaa riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi ja käyttäneet Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin; tai
 • olet antanut suostumuksesi siirtoon, tai siirrolle on soveltuvan tietosuojalainsäädännön nojalla jokin toinen oikeusperuste

7. Tietoturva

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joille käsittely on heidän työtehtäviensä vuoksi tarpeellista.

Paperidokumentteja säilytetään lukituissa tiloissa joihin vain niitä tarvitsevilla henkilöillä on pääsy.

Kaikki tiedot on suojattu säännöllisesti tarkistetuilla ja asianmukaisilla tietoturvatoimenpiteillä, joilla estetään tietoihin pääsy, tietojen muuttaminen, tuhoutuminen tai muu käsittely mukaan lukien luvaton tietojen jakaminen tai siirto vahingossa tai laittomasti. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa riittävät palomuurijärjestelyt, telekommunikaation ja viestien salaaminen soveltuvin osin, turvatut palvelinhuoneet sekä ajantasaiset tietojärjestelmien käyttöoikeus- ja pääsynhallintakäytänteet.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihisi sekä päivittää, poistaa ja korjata henkilötietojasi;
 • peruuttaa suostumuksesi siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen (Metsäliitto Osuuskunnan uutiskirje tai sähköinen markkinointi);
 • vastustaa henkilötietojesi käyttämistä sinun erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin Metsäliitto Osuuskunnan oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu etu (mukaan lukien oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten);
 • vaatia Metsäliitto Osuuskuntaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä; ja
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, edellyttäen, että olet itse toimittanut henkilötiedot Metsäliitto Osuuskunnalle ja että tietojen käsittely perustuu suostumukseesi tai Metsäliitto Osuuskunnan ja sinun väliseesi sopimukseen.

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Metsäliitto Osuuskuntaan verkkosivujemme kautta https://www.metsagroup.com/fi/Tietosuoja. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä henkilökohtaisesti, postitse tai lähettämällä sähköpostia alla mainittuun osoitteeseen. Metsäliitto Osuuskunta voi pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi kirjallisesti sekä todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelyä.

Pyynnöt voidaan toimittaa kirjallisesti:

Metsäliitto Osuuskunta
Jäsenpalvelut
jasenpalvelut@metsagroup.com

Revontulenpuisto 2
02020 METSÄ

Pyynnöt voidaan toimittaa henkilökohtaisesti:

Revontulenpuisto 2
02100 Espoo

Huomioithan, että emme välttämättä voi toteuttaa kaikkia oikeuksiasi, jos meillä on siihen lainmukainen poikkeusperuste.

Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (tietosuoja(at)om.fi).

9. Tietojen säilytyskäytäntö

Henkilötietoja ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti koko yhteistyön elinkaaren ajan. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen ja perusteltua tai kuten soveltuva lainsäädäntö edellyttää, tai mikäli henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen vahingonkorvausvaatimusten, oikeudenkäyntien tai yhtiön sisäisten tutkimusten vuoksi. Metsäliitto Osuuskunta on määritellyt erikseen tietojenpoistoajat, ja tietoja poistetaan säännöllisesti. 

Metsäliitto Osuuskunta säilyttää Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä saamiaan metsän omistajatietoja kahden vuoden ajan niiden vastaanottamisesta, jonka jälkeen tiedot poistetaan, jos metsänomistajasta ei ole tullut Metsäliitto Osuuskunnan asiakasta.

Takaisin ylös